UNITAT DIDÀCTICA 11

Continguts


Aproximació a la història i la geografia del Barroc i Rococó.
El Barroc: característiques generals. La Contrareforma
L’arquitectura i l’'urbanisme en el Barroc.
L'escultura barroca. El cas d'Espanya.
L'escultura rococó: característiques generals.
Els corrents pictòrics del segle XVII: Classicisme i Naturalisme. El barroc àulic.
La pintura barroca a Espanya.
El Rococó: arquitectura, escultura i pintura.
Utilització del vocabulari específic de l'art barroc i rococó.
Sensibilització davant la bellesa de les obres d'art estudiades.


Arquitectura del Barroc.pdf
Pintura del barroca europea.ppt
Pintura del barroc espanyol.ppt