UNITAT DIDÀCTICA 10

Continguts

La geografia i la cronologia de l'art gòtic.
L'arquitectura religiosa gòtica: les catedrals.
L'arquitectura civil gòtica. La Llotja de València.
L'escultura gòtica: característiques generals i diferències estilístiques.
La pintura gòtica. Tècniques i estils. La pintura gòtica a València
Aplicació i ús del vocabulari específic de l'art gòtic
Descripció i anàlisi d'algunes de les pintures gòtiques més significatives.
Presa de consciència de la necessitat de protegir i conservar el patrimoni
artístic gòtic per al gaudi de les generacions actuals i les venidores.
La geografia i cronologia de l'art gòtic. Arquitectura, escultura i pintura