UNITAT DIDÀCTICA 7

Continguts
Aproximació a la història d’Al-Andalus.
La geografia i la cronologia de l'art islàmic i les etapes artístiques de l'art
hispano-musulmà.
Les característiques tecnicoconstructives de l'arquitectura islàmica i els
elements decoratius de l'art islàmic.
L'art mudèjar: context històric, geogràfic i cronològic i característiques.
Enumeració dels elements constructius de l'arquitectura islàmica.
Distinció de les etapes artístiques de l'art hispanomusulmà.
Utilització del vocabulari específic de l'art islàmic i de l'art mudéjar.
Valoració de les aportacions principals fetes per la cultura islàmica.
Recerca d'informació a Internet i en altres obres de consulta.
Identificació d'alguns dels conjunts monumentals de l'art islàmic que han estat
reconeguts com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Interès a aprofundir en el coneixement de l'art islàmic i de l'art mudèjar.


TEMA 1. L'ART ISLÀMIC

Aspectes generals de l'art islàmic. pdf
Consulteu el DVD annex.