UNITAT DIDÀCTICA 8

Continguts
La cronologia i la geografia de l'art preromànic.
L'art visigòtic: característiques generals.
L'arquitectura carolingia.
L'orfebreria visigòtica: les corones votives.
El preromànic asturià: etapes i característiques generals.
L'arquitectura asturiana.
L'art mossàrab: característiques generals.
L'arquitectura mossàrab.
Les miniatures mossàrabs.
Aprenentatge i utilització del vocabulari específic del tema
Recerca d'informació a Internet i en altres obres de consulta.
Observació dels elements arquitectònics propis de l'art preromànic.
Percepció de l'obra d'art com un bé cultural de valor universal.
Interès per aprofundir en el coneixement de l'art preromànic.TEMA 1. L'ART PREROMÀNIC

Introducció i contextualització històrica. L'orfebreria visigoda i dels pobles germànics. pdf
Art dels pobles invasors. Arquitectura.pdf